مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

نام و نام خانوادگی :(*)
نام ونام خانوادگی خودرا وارد کنید.

کد ملی(*)
کد ملی خود را وارد کنید.

شماره تماس :(*)
شماره تماس خودرا وارد کنید.

موضوع مشاوره(*)
موضوع مشاوره خودرا انتخاب کنید.

نوع مشاوره(*)
نوع مشاوره خودرا انتخاب کنید.

مدت مشاوره(*)
مدت مشاوره خودرا انتخاب کنید.

درخواست نوشتن لایحه (نوشتن نکات بصورت کتبی و قابل ارائه به مراجع و سازمان ها)

پذیرش وکالت پرونده